GDPR

GDPR

Správcem osobních údajů je Elitavers - Sportovní akademie Jihlava, z.s., Poláčkova 10, 58601 Jihlava IČ: 03461726, email: info@elitavers.cz. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení seznamu členů tohoto spolku a za účelem nezbytné komunikace s účastníkem sportovních programů Elitavers - Sportovní akademie Jihlava a jeho zákonnými zástupci a pro dokumentaci činnosti spolku včetně pořizování fotografií nebo zvukových či obrazových záznamů (videí) ze sportovních programů, a to po dobu členství a účasti na těchto programech. Fotografie a videa používá spolek pro propagaci svou a svých partnerů. Subjekt údajů má právo kdykoliv požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz v případě ukončení členství, popřípadě na omezení zpracování a dále právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Subjekt údajů má právo odvolat svůj souhlas, je-li zpracování založeno na jeho souhlasu. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vedení seznamu členů spolku upravuje občanský zákoník a v souladu s ním stanovy spolku.